Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Informacja o cookie
Kontakt
 • ExpressParts.pl
  Zbigniew Zasada
  Ul. Swobody 15
  70-674 Szczecin
  REGON: 811242400
  NIP: 9551393052

 • E-mail:kontakt@expressparts.pl
 • Telefon888 530 456
  692 194 466
 • Gadu Gadu3543322
 • Godziny działania sklepuPon-Pt, w godzinach 9:00 - 17:00, soboty 9:00 - 12:00
Cennik
Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Informacja o cookie

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.expressparts.pl jest Zbigniew Zasada . Ul. Bat. Chłopskich 42a/3  . 70-764 Szczecin NIP: 9551393052, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@expressparts.pl, zwany dalej "Administratorem".

 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

 

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej www.expressparts.pl w przypadku:

 1. zawarcia umowy sprzedaży towarów (dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora),

 2. skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego (dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora),

 3. zapisania się przez użytkownika do newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

 1. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH:

 

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:

 1. imię i nazwisko,

 2. adres zamieszkania,

 3. adres e-mail,

 4. numer telefonu.

 

 1. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH:

 

 1. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:

 1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

 1. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu oraz typ systemu operacyjnego.

 2. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie ich funkcjonalności.

 3. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analiz lub przewidywania jej preferencji, zachowania czy postaw.

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem,

 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem, celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodne z tymi celami,

 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH:

 

 1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

 2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

 1. PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH OSOBOWYCH:

 

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Podstawy prawne żądania użytkownika:

 1. dostęp do danych – art. 15 RODO,

 2. sprostowanie danych – art. 16 RODO,

 3. usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO,

 4. ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO,

 5. przeniesienie danych – art. 20 RODO,

 6. sprzeciw – art. 21 RODO,

 7. cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 2, można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: sklep@expressparts.pl.

 2. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 3. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • VII. PLIKI "COOKIES":

 

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”.

 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

 3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików "cookies":

 1. „cookies sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony),

 2. „stałe cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 1. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

 2. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl